Oferta zespołu Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Orientacji i Poradnictwa Edukacyjno-Zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

 

Myśl przewodnia

"Obawa poznania samego siebie jest bardzo często (...) analogiczna do strachu przed światem zewnętrznym".                                                                                                                                            Abraham Maslow

 

Zespół w zależności od potrzeb pełni następujące funkcje:

 1. Informacyjną       -gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji zawodoznawczych.
 2. Edukacyjną         - prowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie kompleksowego doskonalenia umiejętności.
 3. Społeczną            -wypracowywanie wzorców zachowań, dbałość o przestrzeganie norm, funkcjonowanie w sferze pełnionych ról.

 

Propozycja dla uczniów

W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

A. Indywidualne porady zawodowe obejmujące:

-              wsparcie w zakresie wyboru zawodu, kierunku kształcenia, szkoły, analizy rynku usług edukacyjnych, uporządkowania i zaplanowania działań związanych z planowaniem kariery,

-              pomoc w określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych, uzdolnień, profilu osobowości, temperamentu, mocnych i słabych stron, ustalaniu potencjału zawodowego,

-              konsultacje dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny, intencyjny, kwestionariusz osobowy, anons).

B. Zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów dla uczniów uczęszczających do klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych poszukujących niekonwencjonalnych metod wyznaczania ścieżki kariery (gry szkoleniowe).

 

Na terenie placówek edukacyjnych

A. Badanie predyspozycji zawodowych uczniów różnych typów szkół - warsztat grupowy  z wykorzystaniem następujących narzędzi:

-              kwestionariusze zainteresowań,

-              arkusze samooceny,

-              materiały do autoanalizy.

B. Spotkania informacyjno - edukacyjne rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność, decyzyjność, samodzielność, umiejętność poszukiwania praktyki, stażu, wolontariatu, pierwszej pracy o poniżej tematyce (przykładowej):

-              "Co dalej po szkole?",

-              "Jeżeli nie studia - to co?",

-              "Być fachowcem - co to znaczy",

-              "Jaki zawód - taka praca"

-              "Networking, czyli praca po znajomości",

-              "Co zabiera mój czas? Techniki zarządzania czasem",

-              "Stres - wróg czy przyjaciel? Jak zdać egzamin",

-              "Kryzys tożsamości. Ja - czyli kto?".

Inne tematy na życzenie i do indywidualnego uzgodnienia.

 1. Grupowe badania preferencji edukacyjno - zawodowych uczniów klas gimnazjalnych z terenu miasta  Jaworzna (ankieta w wersji elektronicznej).
 2. Seminarium szkoleniowe pt. „DRABINA KARIERY – SZKOŁA, STUDIA, PRACA” dla uczniów klas II liceów ogólnokształcących zainteresowanych planowaniem własnej przyszłości  i dokonywaniem wyborów własnej drogi życiowego sukcesu.
 3. Seminarium szkoleniowe pt. „ELEMENTARZ KARIERY – JAK PLANOWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ?” dla uczniów klas III techników zainteresowanych zgłębianiem tajników konstruowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej.
 4. Konkurs Zawodoznawczy dla uczniów klas 6 szkół podstawowych pt. „SUPER – ZNAWCA” rozwijający wiedzę o świecie zawodów i przygotowujący do planowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej.
 5. Udział w dniach otwartych/giełdach szkół wszystkich typów.

 

Propozycja dla rodziców

W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 1. Triada doradcza (doradca - uczeń - rodzic), czyli propozycja aktywnego włączenia rodziców    do procesu doradczego, celem wypracowania spójnego planu rozwoju kariery zawodowej dziecka. Powyższa propozycja dotyczy jednoczesnego udziału w spotkaniu doradczym każdej  z wymienionych stron.
 2. Konsultacje indywidualne wspierające rodziców współtworzących ścieżki kariery dziecka.

 

Na terenie placówek edukacyjnych ( na życzenie kadry dydaktycznej placówki)

 1. Udział w dniach otwartych/giełdach szkół, celem zaprezentowania roli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w procesie rozwoju zawodowego człowieka - organizacja stoiska informacyjnego z zakresu poradnictwa edukacyjno - zawodowego i pełnienie w nim dyżuru.
 2. Przeprowadzenie prelekcji tematycznych podczas zebrań z rodzicami o poniższej tematyce (przykładowej):

-              "Jak tworzyć paletę zawodów - informacyjna rola rodziców",

-              "Zadanie domowe - pomagam mojemu dziecku wybrać zawód"

Inne tematy na życzenie i do indywidualnego uzgodnienia.

 1. Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów ze SPE na temat planowania drogi edukacyjno - zawodowej dziecka.

 

Propozycja dla kadry dydaktycznej placówek edukacyjnych (doradców, pedagogów, nauczycieli)

W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

A. Spotkania informacyjne dotyczące organizacji bieżącej współpracy w zakresie:

-              organizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach JFDZ (OTK, Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości, Przestrzeń rozwoju - Akademia Doradcy Zawodowego),

-              przedstawienia raportu dotyczącego preferencji edukacyjno - zawodowych uczniów klas gimnazjalnych z terenu miasta Jaworzna.

B. Warsztaty wzbogacające praktyczną wiedzę z zakresu technik doradczych o poniższej tematyce:

-              "Moja osobista unikalna koncepcja pomagania",

-              "Metoda Ishikawy - poszukiwanie przyczyn niepowodzeń w realizacji planów w odniesieniu do pracy z uczniem".

 Inne tematy na życzenie i do indywidualnego uzgodnienia.

 

Na terenie placówek edukacyjnych ( na życzenie kadry dydaktycznej placówki)

 1. Udział w radach pedagogicznych lub spotkaniach informacyjnych dotyczących doradztwa edukacyjno - zawodowego.
 2. Inne działania do indywidualnego uzgodnienia.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: (032) 616 28 47, adresem email: sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl lub bezpośrednio w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14.

 

Ofertę zespołu przygotowały:

Wiesława Tomaszewska

Magdalena Wrona